Dokumenty

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stratégia SR pre mládež na roky 2014 - 2020

Aktuálne záväzné dokumenty

 • Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020

Zákony:

 • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon 317/2008 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (antidiskriminačný zákon)
 • 160/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín

Európske a iné medzinárodné dokumenty:

 • Agenda 2020 “The future of the Council of Europe youth policy: AGENDA 2020”
 • Odporúčanie CM/Rec(2012)2 Výboru ministrov členským štátom o účasti detí a mladých ľudí do 18 rokov veku
 • Stratégia Rady Európy o právach dieťaťa 2016-2021
 • Stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
 • Program Európskej únie v oblasti práv dieťaťa
 • Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020
 • Usmernenie Euróspkej únie pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa
 • Odporúčanie Európskej komisie z 20. februára 2013 - Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia
 • Uznesenie Európskeho parlamentu o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 • Európska charta informácií pre mládež
 • Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov


OSN

 • Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
 • Agenda 21, kapitola 25: Deti a mládež v trvalo udržateľnom rozvoji
 • Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju
 • UNESCO Globálny akčný plán vzdelávania pre udržateľný rozvoj


Akčné plány:

Koncepčné materiály:

 • Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania
 • Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020
 • Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku


Národné stratégie :

 • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, schválená uznesením vlády 978/2001
 • Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020
 • Národná stratégia na ochranu detí pred násilín
 • Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020
 • Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
 • Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Regionálne stratégie a koncepcie

Trnavský samosprávny kraj

 • Stratégia rozvoja práce s mládežou v Trnavskom samosprávnom kraji
 • Koncepcia rozvoja starostlivosti o deti a mládež v Trnavskom samosprávnom kraji

Prešovský samosprávny kraj

 • Stratégia Prešovského samosprávneho pre mládež na roky 2015 -2020 s výhľadom do roku 2025
 • Stratégia výchovy a vzdelávania 2017-2022

Košický samosprávny kraj

 • Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK 2015-2020

Nitriansky samosprávny kraj

 • Koncepcia rozvoja stredného školstva v NSK na roky 2015-2020

Banskobystrický samosprávny kraj

 • Koncepcia rozvoja školstva, športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2016-2020

Usmernenia a pravidlá

Pripravované zásadné dokumenty

 • Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
 • Vnútroštátna implementácia Agendy 2030 - 6 priorít pre rozvoj Slovenska do roku 2030 medzi ktoré patrí aj Vzdelanie pre dôstojný život a znižovanie chudoby a sociálna inklúzia


 • ÚSVROS - prípadová štúdia
 • CVEK
 • Mapovanie štátnych inštitúcií
 • Sloboda učiteľov - príbehy a prax
 • Prepájanie - mapovanie
 • Politická agitácia - hranica