Komunálne voľby

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ako o sebe píšu mestá

 • Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 • Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 • Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
 • Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 • Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
 • Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 • Orgánmi mesta sú:
  • Mestské zastupiteľstvo mesta
  • primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Zdroj: Zákon SNR o obecnom zriadení.[1]


Originálne kompetencie

 • hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom
 • rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti obce
 • výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
 • verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom
 • starostlivosť o verejný poriadok
 • investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • poskytovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov, detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské jedálne

Prenesené kompetencie

 • stavebné konanie
 • zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu, obvodným zdravotným strediskám, domovom dôchodcov, penziónom
 • ochrana prírody a krajiny
 • správa matrík
 • evidencia matričných úkonov

Pozn.: Originálne kompetencie - obec nimi zabezpečuje svoje základné funkcie.

 • Za financovanie, kvalitu a dostupnosť služieb zodpovedá obec

Prenesené kompetencie - vykonáva ich obec na objednávku štátu - sú financované z rozpočtových kapitol ministerstiev Za financovanie, kvalitu a dostupnosť služieb zodpovedá štátne správa[2]


Kompetencie zriaďovateľa – obce v oblasti kontroly školy

Kompetencie obce (mesta) ako zriaďovateľa sú upravené § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného ustanovenia zákona obec vytvára podmienky na

 • výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
 • plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
 • zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 3 zákona). Ak obec nie je školským úradom (§ 7 zákona), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa tohto odseku a činnosti podľa § 6 odseku 8 písm. a), c) a d) zákona zabezpečuje pre ňu okresný úrad v sídle kraja.

Podľa odseku 8 uvedeného paragrafu obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej

 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 zákona, ktorú vykonáva štátna školská inšpekcia, a v oblasti školského stravovania,
 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
 • poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
 • môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
 • vedie personálnu agendu riaditeľov,
 • predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie:
 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
 • návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených obvodným úradom v sídle kraja,
 • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona,
 • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
 • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
 • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
 • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
 • prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.

Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti.

Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom. Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.[3]

Zdroje

 1. Poprad MsÚ Poprad
 2. 2004 Ľuboš Jančík
 3. Školský portál O zriaďovateľovi