Mechanizmy participácie

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže je projekt financovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom SR v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Cieľom projektu je využiť silné stránky partnerov projektu pri posilňovaní postavenia mladých ľudí v spoločnosti a pri výchove k demokracii. Pomyselnými mechanizmami participácie sú inštitúcie a procesy participácie: žiacka školská participácia prostredníctvom ŽŠR, obecná a mestská participácia prostredníctvom Mestských parlamentov mladých a Obecných rád mládeže, Politická participácia prostredníctvom participácií, zhromaždení, petícií a ďalších verejných prejavov. Pre teóriu a viac informácií pozrite Pozičný dokument

Inštitút pre aktívne občianstvo v projekte skúma, opisuje metódy a formy participácie v kontexte školy. Asociácia krajských rád mládeže v projekte prispieva k tvorbe regionálnych platforiem pre šírenie a zbieranie príbehov participácie mladých ľudí, vrátane prepojení na regionálne akademické pracoviská. Nadácia otvorenej spoločnosti zabezpečuje administratívny súlad, excelenciu v projektovom riadení a obstarala odborníkov pre spracovanie podkladov.

Príklady čerpania paušálnych výdavkov.

Rozpracovaný Výstup Pozičný dokument

Mesiac 3 - August 2018

BA

 • prebehlo stretnutie Študentských volieb so župou

TT

 • prebehlo stretnutie Študentských volieb so župou

TN

 • je dohodnuté stretnutie Študentských volieb so župou

NT

BB

 • je dohodnuté stretnutie Študentských volieb so župou

ZA

 • došlo zamietavé stanovisko od p. Školovej pre údajnú politickosť

KE

 • prebehlo stretnutie Študentských volieb so župou

PO

 • prebehlo stretnutie Študentských volieb so župou

Mesiac 2 - Júl 2018

 • Wiki projektu stále nie je obstaraná a riadici tím projektu stále zápasí so základnými východiskami.
 • Peter Lenčo napísal osnovu odporúčaní k participácii mladých.
 • z hľadiska participácie:
  • chystajú sa Študentské voľby
  • Dávid Straka spravil rešerš občianskych rozpočtov obcí a miest.
  • ÚSVROS pečie s Trenčianskym samosprávnym krajom občianske rozpočty na školách v TSK
  • RmS organizovala konzultácie k novele zákona o podpore práce s mládežou v BA, BB a KE
  • bol vybraný mládežnícky delegát do OSN za Slovensko, Dominik Porvažník
  • konzultácie k SDG z dieľne ÚPVII

BA

 • participatívny rozpočet BSK
 • kampaň komunálnych volieb - Matúš Vallo pracuje s témou participactívneho plánovania verejných priestorov

TT

TN

NT

 • Milo Špoták obnovuje Nitriansky mládežnícky parlament.
 • Zmena pre Nitru - Marek Hattas a Tím Hattas (2 kandidáti do 30 rokov): v programe do komunálnych volieb je samostatná časť o mládeži a práci s mládežou vypracovaná MŠ - link: https://hattasprimatorom.sk/program#program5
 • OZ Re:colo spolu Nitrianskym mládežníckym parlamentom a Združením STORM chystajú v auguste štart projektu "Dialógy okolo volieb" - workshopy mladých ľudí (prvovoličov) s kandidátmi (podporené z E+ KA3).

BB

ZA

KE

PO

Zdroje

2018

2017

2016

2010

2009

2006

2005

2003

1989

Iné, nezatriedené

 • Správa z prieskumu Iuventa - Pešek, T., Miháliková, J. (2015, 2016)


Výstupy

 1. (V3.1) 1 platforma mimovládnych organizácií zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
 2. (V3.2) 8 regionálnych platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
 3. (V3.3) 8 koncepčných materiálov vyplývajúcich zo situácie v jednotlivých krajoch
 4. (V3.4) 1 koncepčné porovnanie v rámci celého Slovenska
 5. (V3.5) 1 analýza existujúcej legislatívy na úrovni krajov (4 zákony) a na úrovni štátu (20 metodických usmernení)
 6. (V3.6) 3 tréningy predstaviteľov samosprávnych politík mládeže
 7. (V3.7) 8 krajských podujatí realizovaných každou regionálnou radou mládeže
 8. (V3.8) vydávanie newsletterov – 1 newsletter štvrťročne v každom kraji
 9. (V3.9) 32 polročných hodnotení verejných inštitúcií na krajskej úrovni z hľadiska cieľových skupín
 10. (V3.10) 30 zanalyzovaných úloh popísaných v Stratégii pre mládež z hľadiska ich obsahu
 11. (V3.11) 1 analytický dokument – výstup zo zanalyzovaných úloh
 12. (V3.12) vyhodnotenie napĺňania 30 úloh popísaných v Stratégii pre mládež
 13. (V3.13) 1 metodický dokument obsahujúci návrhy na spôsob napĺňania úloh popísaných v Stratégii pre mládež
 14. (V3.14) 3 štúdie o procesoch participatívneho plánovania novej stratégie pre mládež
 15. (V3.15) 1 analytický dokument o procesoch participatívneho plánovania (analýza východísk a potrieb, zber podnetov, návrh opatrení)
 16. (V3.16) 3 návrhy na legislatívne zmeny (napr. Školský zákon, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o mládeži,...)
 17. (V3.17) 9 návrhov opatrení zameraných na zefektívnenie verejnej správy
 18. (V3.18) 1 koncepčný dokument s návrhmi realizovateľných riešení na optimalizáciu politík mládeže
 19. (V3.19) 1 celoslovenská kampaň zameraná na propagáciu šampiónov participácie z radov mladých ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do vecí verejných
 20. (V3.20) 1 analýza Dátového archívu mládeže – obsah, spôsoby využitia, užívatelia
 21. (V3.21) 1 metodický materiál – ako pracovať s Dátovým archívom výskumom mládeže