Paušálne výdavky

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky majú charakter bežných výdavkov (prevádzková réžia) a slúžia na financovanie podporných aktivít projektu (administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie). Nepriame výdavky (režijné výdavky) sú také výdavky, ktoré nie sú alebo nemôžu byť prepojené priamo na konkrétnu činnosť projektu. Do takýchto výdavkov sa zahŕňajú aj administratívne výdavky, pri ktorých je ťažké presne určiť sumu, ktorú možno priradiť k danej konkrétnej činnosti. Nepriamymi výdavkami sú najmä výdavky, resp. ich relevantná časť na nájom, vodné a stočné, nákup pohonných hmôt a energie, na telefón[1], fax, internet, upratovanie, nákup spotrebného materiálu, mzdové výdavky obslužných zamestnancov.

 1. a) osobné výdavky prijímateľa, resp. partnera, ktoré súvisia s výkonom týchto činností:
  1. 1. prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o NFP);
  2. 2. právne poradenstvo (napr. spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov);
  3. 3. publicita a informovanosť projektu ;
  4. 4. vedenie účtovníctva;
  5. 5. vedenie agendy personalistiky a miezd;
  6. 6. verejné obstarávanie (vrátane prieskumu trhu) ;
  7. 7. obslužné činnosti (upratovanie, čistenie, rozmnožovanie materiálov a pod.);
  8. 8. opravy a údržbu majetku využívaného pre účely projektu;
  9. 9. vedenie vozidla využívaného personálom projektu;
  10. 10. kontrola a odborný dohľad (vrátane riadenia organizácie ),
 2. b) výdavky na obstaranie služieb nevyhnutných pre vyššie uvedené činnosti:
  1. 1. externé služby súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou projektu
  2. 2. externé vedenie účtovníctva;
  3. 3. externé vedenie agendy personalistiky a miezd;
  4. 4. externé zabezpečenie verejného obstarávania, prieskumu trhu;
  5. 5. externé zabezpečenie hygieny (upratovanie, čistenie a pod.);
  6. 6. externé zabezpečenie opráv a údržby majetku využívaného pre účely projektu;
  7. 7. externé zabezpečenie prepravy tovaru a osôb, okrem osôb cieľovej skupiny a odborného personálu (napr. lektorov);
  8. 8. externé zabezpečenie kontroly a odborného dohľadu;
  9. 9. externé zabezpečenie právneho poradenstva.
 3. c) bežné výdavky na obstaranie majetku; okrem majetku, ktorý výlučne používa odborný personál a osoby cieľovej skupiny,
 4. d) ostatné výdavky :
  1. 1. prenájom zariadenia/vybavenia a priestorov, ktoré sú využívané na účely projektu; okrem zariadenia/vybavenia a priestorov, ktoré sa používa výlučne v rámci hlavných aktivít projektu a využíva ho len cieľová skupina, prípadne odborný personál projektu;
  2. 2. všetky výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou projektu , napr. propagačné predmety a letáky, tlačové konferencie o projekte (vrátane občerstvenia, prenájmu priestorov a pod.), publikovaním článkov o projekte, televíznych a rozhlasových relácií a pod.;
  3. 3. poštovné;
  4. 4. telekomunikačné poplatky;
  5. 5. ceniny (poštové známky a kolky, stravné poukážky pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre projekt);
  6. 6. cestovné náhrady pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre projekt;
  7. 7. výdavky na prevádzku vozidla využívaného pri vykonávaní činnosti pre projekt;
  8. 8. výdavky na energie ako sú voda, plyn, elektrická energia a pod., ktoré vznikli v súvislosti s vykonávanými činnosťami pre projekt;
  9. 9. odpisy majetku využívaného pri činnostiach projektu;
  10. 10. výdavky na obstaranie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu (papier, písacie potreby, čistiace prostriedky a pod.);
  11. 11. výdavky na úhradu poplatkov, napr. notárskych, správnych, bankových poplatkov;
  12. 12. výdavky na poradenstvo (právne, daňové, účtovné a pod.);
  13. 13. poistenie majetku;
  14. 14. správa informačných systémov.

Pravidlá hospodárenia

Pri vynakladaní finančných prostriedkov na nákup spotrebného materiálu musí byť dodržaný princíp hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti (napr. ak si prijímateľ nakúpi spotrebný materiál do zásob na konci realizácie projektu, bude za oprávnený výdavok považovaná len alikvótna časť zodpovedajúca rozsahu skutočne použitého spotrebného materiálu využitého pre účely projektu počas jeho realizácie). V prípade, že sa na realizáciu projektu využíva len časť priestorov, oprávneným výdavkom bude len ich časť v zodpovedajúcom pomere priestorov využívaných na projekt. Rovnako to platí aj v prípade ostatných režijných nákladov (energie, voda, spotrebný materiál, internet a pod.), oprávneným výdavkom bude len pomerná časť týchto výdavkov vzťahujúcich sa na projekt. V prípade, že prijímateľ/partner vlastní priestory, v ktorých sa projekt realizuje alebo ich využíva bezplatne, nie sú výdavky na nájom oprávnené.

Výpočet

Prijímateľ vypočíta pomerné výdavky za uvedené výdavky napríklad pomocou nižšie uvedených metód:

 • ako pomer výšky celkových výdavkov projektu k celkovému obratu prijímateľa za predchádzajúci kalendárny rok alebo priemerného obratu za posledné 3 kalendárne roky;
 • na základe výpočtu osobohodín, ktoré odpracuje zamestnanec/zamestnanci v rámci projektu (platí pre nájomné, energie);
 • výpočtom percenta využitia plochy objektu (platí pre nájomné, energie).

Dôležité upozornenie

Prijímateľ si sám zvolí vhodnú metódu priradenia výdavkov k projektu a v plnej miere zodpovedá za zvolenú metódu, t. j. uvedené metódy prijímateľ môže využiť alebo si môže určiť inú metódu. V prípade nesprávne zvolenej metódy môžu vzniknúť neoprávnené výdavky.

Režijné výdavky, ktoré sa týkajú všeobecnej prevádzky organizácie bez príčinnej väzby na projekt ako i výdavky zodpovedajúce svojím vymedzením účtovnej kategórii mimoriadnych nákladov, sú neoprávnenými výdavkami.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky predstavujú výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa (v relevantných prípadoch partnera) za predpokladu, že sú potrebné na vykonávanie projektu a sú s ním priamo spojené a ktoré boli vynaložené na projekt vybraný na podporu v rámci OP EVS v súlade s kritériami výberu a legislatívou SR.

Výdavok je oprávnený, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) je skutočne vynaožený medzi 1. januárom 2014 a dňom ukončenia realizácie projektu nie však neskôr ako 31. decembra 2023; Všeobecne platí, že výdavky musia vzniknúť v priebehu realizácie projektu a projekt nesmie byť ukončený pred 1. januárom 2014. Nové výdavky pridané v čase revízie operačného programu sú oprávnené odo dňa predloženia žiadosti o revíziu operačného programu Európskej komisii; moment skutočného vynaloženia výdavku je viazaný na dátum reálneho zníženia (úbytku – úhrady) finančných prostriedkov prijímateľa (zaplatenie možno doložiť napr. výpisom z bankového účtu prijímateľa, výdavkovými pokladničnými dokladmi) a to bez ohľadu na spôsob vedenia účtovníctva prijímateľa;
 2. b) je vynaložený na projekt schválený poskytovateľom a realizovaný v zmysle podmienok výzvy/vyzvania, podmienok schémy pomoci de minimis, príp. schémy štátnej pomoci, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy, podmienok zmluvy o NFP resp. rozhodnutia o schválení ŽoNFP (v prípadoch, ak RO pre OP EVS a poskytovateľ je tá istá osoba);
 3. c) je realizovaný na oprávnenom území;
 4. d) je nevyhnutný pre realizáciu projektu a je vynaložený v súlade s pravidlami OP na oprávnené aktivity, v súlade s obsahovou stránkou projektu, zodpovedá časovej následnosti aktivít projektu, je plne v súlade s cieľmi projektu a prispieva k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu;
 5. e) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi (faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópiami, alebo za určitých podmienok sumarizačným hárkom), ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami definovanými zmluvou o NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pokiaľ tento spôsob umožnila výzva/vyzvanie. Výdavky musia byť uhradené prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením na RO (s výnimkou odpisov);
 6. f) je vynaložený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, ZVO, zákon o štátnej pomoci, zákon o cenách, Zákonník práce, Občiansky zákonník);
 7. g) je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám projektu. Poskytovateľ je oprávnený využívať informácie z výstupu prieskumu trhu žiadateľa/prijímateľa v prípade, ak možná cena dodaných tovarov, stavebných prác alebo poskytnutých služieb pre neho predstavuje nevyhnutnú podporu rozhodovania pri posúdení primeranosti výdavkov projektu
 8. h) spĺňa podmienky hospodárnosti (vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu; na úrovni projektu sa hospodárnosťou rozumie minimalizácia výdavkov nevyhnutných na realizáciu projektu pri rešpektovaní cieľov projektu pri zachovaní vyššie uvedených podmienok), efektívnosti (najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami; na úrovni projektu sa efektívnosťou rozumie maximálne dosahovanie cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom), účelnosti (vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia; na úrovni projektu sa účelnosťou rozumie nevyhnutnosť pre realizáciu projektu a priama väzba na projekt) a účinnosti (plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie; na úrovni projektu sa účinnosťou rozumie vzťah medzi plánovanými výstupmi projektu a skutočnými výstupmi projektu). Overovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti sa vykonáva aj na základe poskytnutých informácií od žiadateľa a aj na základe jednotlivých kritérií v hodnotiacich hárkoch v procese odborného hodnotenia;
 9. i) výdavok, ktorý je riadne odôvodnený, dostatočne preukázaný a výlučne súvisí s realizáciou aktivít projektu;
 10. j) patrí do skupiny výdavkov schváleného rozpočtu projektu;
 11. k) je v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedenými v príslušnej výzve/vyzvaní;
 12. l) časovo a vecne sa neprekrýva a neprekrýva sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov, tzn. že nie je uplatnený duplicitne;
 13. m) v prípade dodávky stavebných prác, tovarov a služieb od tretích subjektov bol obstaraný v súlade so ZVO, s ustanoveniami zmluvy o NFP;

Výdavok, ktorý je vynakladaný na účely projektu len čiastočne, je oprávnený len v jeho alikvotnej (pomernej) časti prislúchajúcej k danému projektu.