Stanovy

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stanovy Rady mládeže Bratislavského kraja

Preambula

 • Vychádzajúc zo základného ľudského práva a potreby slobodne sa združovať[1][2] pre spoluprácu na zlepšovaní života mladých ľudí,
 • rozvíjajúc spoločenský dialóg ako nevyhnutný pilier demokracie a účasti na verejnom živote,
 • reagujúc na potreby aj vynárajúce sa potreby mladých ľudí a osobitne na potrebu uznania roly pracovníkov s mládežou, prínosov neformálneho vzdelávania a dobrovoľníctva,
 • vedúc k zrelosti mladých vedúcich, rozvoju osobnosti a sebapoznaniu jednotlivcov aj skupín, nachádzaniu ich životného smerovania,
 • zdôrazňujúc princíp dobrovoľnej účasti, partnerského prístupu k mladým ľuďom a vzájomného rešpektu,
 • nadväzujúc na doterajšie Stanovy a výsledky činnosti Rady mládeže Bratislavského kraja,

ustanovuje sa Rada mládeže Bratislavského kraja ako členská organizácia a sociokratická platforma, demokraticky riadená mladými ľuďmi.

Časť Členská organizácia

Článok Názov, sídlo a ciele činnosti

 1. Rada mládeže Bratislavského kraja (ďalej len Rada mládeže) je združením detských a mládežníckych organizácií,žiackych školských rád, pracovníkov s mládežou, výskumníkov mládeže a iných odborníkov pracujúcich s mládežou, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a mládežníckych dobrovoľníkov pôsobiacich v Bratislavskom kraji.
 2. Rada mládeže je uspôsobená a riadi sa podľa sociokratických zásad správy demokratickej členskej organizácie.
 3. Sídlom Rady mládeže je Michalská 9, Bratislava.
 4. Poslaním Rady mládeže je najmä:
  • reprezentácia - zastupovať, hájiť a presadzovať záujmy detí a mládeže, s osobitným zreteľom na ich hospodárske, sociálne a kultúrne práva, priaznivé životné prostredie a spoluúčasť na verejnom živote,
  • participácia - podporovať spoluúčasť mládeže a subjektov práce s mládežou na vytváraní, rozhodovaní a kontrole politík mládeže,
  • spolupráca - spolupracovať s inými organizáciami na podujatiach v prospech detí a mládeže,
  • vedenie - identifikovať a vychovávať mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a mladých aktívnych občanov,
  • poradenstvo a výskum mládeže - poskytovať a vykonávať pre mladých vedúcich, pracovníkov s mládežou, subjekty práce s mládežou poradenské, metodické, koncepčné, analytické, informačné, výskumné a iné odborné služby,
  • prostriedky - prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre podujatia a činnosti iných organizácií v prospech detí a mládeže.
 5. Ciele, činnosti Rady mládeže a pozitívne sociálne vplyvy zahŕňajú a neobmedzujú sa na:
  • ochranu a podporu zdravia a zdravého životného štýlu mladých ľudí
  • podporu dostupnosti služieb prevencie, liečby, resocializácie drogovo závislých mladých ľudí,
  • podporu a rozvoj alternatívnych športov a aktívneho využívania voľného času,
  • podporu dostupnosti sociálnej pomoci pre mladých ľudí,
  • zachovanie a tvorba kultúrnych hodnôt,
  • podporu priestupnosti formálneho a neformálneho vzdelávania a rozvoj metód neformálneho vzdelávania,
  • ochranu ľudských práv,
  • ochranu a tvorbu životného prostredia,
  • výskum mládeže,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. [3]
 6. Svoje ciele dosahuje a služby poskytuje metódami s účasťou mladých ľudí, mladých vedúcich.

Článok Členstvo

 1. Vplyvnými (organizačnými) členmi v Rade mládeže môžu byť:
  • detské a mládežnícke organizácie pôsobiace na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo ich organizačné zložky s právnou subjektivitou,
  • organizačné zložky bez právnej subjektivity pôsobiace na území Bratislavského samosprávneho kraja zastupujúce detské a mládežnícke organizácie,
  • žiacke školské rady[4],
  • študentské časti akademických senátov,
  • mestské parlamenty mladých a obecné rady mládeže a im podobné zastupiteľské štruktúry a inštitúcie,
  • iné právnické osoby pracujúce s mládežou,
 2. Vplyvnými a Výkonnými členmi v Rade mládeže môžu byť:
  • pracovníci s mládežou, mladí vedúci, mládežnícki vedúci, mládežnícki dobrovoľníci, iní odborníci práce s mládežou, mladí tvorcovia a iné podobné fyzické osoby.

Článok Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen Rady mládeže má právo:
  • zúčastňovať sa všetkých foriem činnosti Rady mládeže a využívať všetky výhody, ktoré Rada mládeže ponúka podľa platných politík kruhov,
  • byť informovaný v plnom rozsahu o činnosti Rady mládeže,
  • nahliadať do hospodárenia Rady mládeže,
  • obracať sa na orgány Rady mládeže s návrhmi, sťažnosťami a otázkami a dostať na ne odpoveď,
  • rozhodovať a hlasovať za návrhy rozhodnutí v rámci sociokratickej štruktúry,
  • navrhovať kandidátov a kandidátky do volených funkcií,
  • vystúpiť z Rady mládeže.
 2. Všetci členovia sú si rovní vo svojich povinnostiach. Člen je povinný:
  • dodržiavať Stanovy, politiky kruhov a prijaté rozhodnutia,
  • riadne platiť členské príspevky v stanovenej výške a do stanoveného termínu,
  • poskytovať súčinnosť pri výkone politík a rozhodnutí.

Článok Sociokratické zásady

 1. Princíp súhlasu upravuje prijímanie rozhodnutí. Nie každé rozhodnutie vyžaduje súhlas, ale politiky pre prijímanie osobitných rozhodnutí vyžadujú súhlas všetkých členov kruhu. Súhlas znamená, že voči návrhu rozhodnutia nie sú závažné a podložené námietky.
 2. Podľa princípu kruhov je Rada mládeže hierarchicky zložená zo samoorganizujúcich sa kruhov v poradí podľa Stanov. Kruh je skupina členov, ktorí spolupracujú alebo vecne súvisia. Každý kruh:
  • má svoje vlastné ciele,
  • má právomoci a zodpovednosť za ich uskutočňovanie,
  • meria a kontroluje svoje vlastné činnosti,
  • udržiava potrebnú úroveň znalostí a zručností za pomoci svojho programu rozvoja.
 3. Podľa princípu dvojitého previazania kruhov je nižší kruh vždy prepojený s vyšším tak, že aspoň dve osoby, t.j. vedúci/vedúca kruhu a aspoň jeden volený zástupca/zástupkyňa nižšieho kruhu, patria a účastnia sa rozhodovania vo vyššom kruhu.
 4. Podľa princípu volenia osôb sú osoby volené do funkcií a priraďované k úlohám výlučne súhlasom po otvorenej diskusii.

Časť Sociokratické riadenie kruhov

Článok Sociokratické kruhy, riadenie, rozhodovanie a súlad rozhodnutí

 1. Každý sociokratický kruh (ďalej len „kruh“)je samostatným orgánom Rady mládeže s plnou mocou pre prijímanie vlastných rozhodnutí potrebných pre plnenie úloh, výkon právomocí a riadenie zodpovednosti v súlade so Stanovami a rozhodnutiami nadriadených kruhov a Vrchného kruhu.
 2. Rozhodnutím kruhu sa môže kruh stať samostatnou organizačnou zložkou Rady mládeže. Zo zákonne ustanovených žiackych školských rád, ktoré sú Vplyvnými členmi, sa rozhodnutím môžu stať organizačné zložky Rady mládeže so samostatnou právnou subjektivitou so sídlami na svojich školách.
 3. Každý kruh sa skladá:
  • z vedúceho/vedúcej kruhu a členov kruhu,
  • alebo z vedúceho/vedúcej kruhu, vedúcich nižších kruhov a zástupcov nižších kruhov.
 4. Každý kruh pre potreby prijímania svojich rozhodnutí môže zriadiť pomocný kruh pre návrh odporúčaní, zložený z členov kruhu, členov iných kruhov a externých poradcov.
 5. Kruh môže prijať rozhodnutia v rámci obmedzení daných vo vyššom kruhu. Jednotliví členovia kruhu môžu prijať svoje nezávislé rozhodnutia v rámci obmedzení daných vo vlastnom kruhu.
 6. Kruh:
  • a.určuje, vykonáva a kontroluje politiky pre napĺňanie svojich cieľov v rámci obmedzení daných vyšším kruhom,
  • b.priraďuje úlohy svojim členom pre vykonávanie svojich politík,
  • c.rozhoduje o založení alebo rozpustení nižších kruhov. V tomto prípade sa nižšie kruhy na takomto rozhodovaní nezúčastňujú. Súhlas zástupcov nižších kruhov nie je potrebný, ale môžu sa zúčastniť na diskusii v kruhu.
 7. Kruhy prijímajú rozhodnutia na princípe súhlasu.
 8. Námietky voči návrhom rozhodnutí musia byť zdôvodnené.
 9. Ak kruh nie je schopný prijať rozhodnutie v určitej veci, zvolá znovupojednávajúce zasadnutie po 48 hodinách s rovnakou vecou.
 10. Ak kruh nie je schopný prijať rozhodnutie po znovupojednaní, môže predsedajúci kruhu postúpiť vec do vyššieho alebo nižšieho kruhu.
 11. Nezávislá osoba v roli kontrolóra každoročne posúdi rozhodovanie v každom kruhu a podá správu Vrchnému kruhu o jeho súlade so Stanovami.
 12. Vyšší kruh je zodpovedný za súlad rozhodovania so Stanovami v nižšom kruhu.
 13. V prípade posúdenia nesúladu so Stanovami môže vyšší kruh dočasne prevziať rozhodovanie kruhu. V takom prípade kruh vo svojich veciach prijíma odporúčania pre vyšší kruh.
 14. Vyšší kruh prijme rozhodnutia potrebné pre obnovenie rozhodovacej právomoci podľa sociokratických princípov. Akonáhle vyšší kruh alebo nezávislá osoba posúdi, že rozhodovanie funguje podľa sociokratických princípov, obnoví rozhodovaciu právomoc.

Členské roly v kruhu

 1. Každý kruh si spomedzi svojich členov každoročne alebo potreby zvolí predsedajúceho člena/členku alebo facilitátora/facilitátorku a tajomníka/tajomníčku, jedného alebo viacerých zástupcov/zástupkýň do vyššieho kruhu a to na zasadnutí zvolanom pre tento účel, na princípe súhlasu a po otvorenej diskusii. Zástupcom/zástupkyňou vo vyššom kruhu môže byť aj osoba spojená s Radou, ktorá nie je členom/členkou kruhu.
 2. Členovia môžu súčasne napĺňať viaceré roly, ak nie sú v konflikte záujmov, okrem vedúceho/vedúcej kruhu, voleného vyšším kruhom, a zástupcov kruhu.

Prijímanie a odvolávanie členov kruhu

 1. Každý kruh prijíma a odvoláva členov kruhu v súlade s príslušnými zákonmi a týmito Stanovami.
 2. Prijímanie a odvolávanie členov kruhu je možné len, ak mali títo členovia príležitosť predstaviť ich argumenty. Títo členovia sa nemôžu účastniť na takomto rozhodnutí.
 3. Toto prijímanie a odvolávanie nezaväzuje Radu mládeže a nemení zmluvné postavenie výkonných členov, ak s nimi Rada mládeže neuzavrie osobitné písomné dohody.
 4. Námietky voči prijímaniu, odvolaniu a zvoleniu zástupcov nižších kruhov kruh doručí nižšiemu kruhu. Ak znovupojednanie týchto námietok a prijatie všetkých potrebných opatrení vyšším kruhom nevyústi do súhlasu medzi vyšším a nižším kruhom, vyšší kruh môže v nevyhnutnom prípade odoprieť zástupcovi zastupovať nižší kruh.

Priebeh zasadnutí a rozhodovanie kruhu

 1. Kruh zasadá pravidelne aspoň 4 razy za rok.
 2. Zasadnutie kruhu zvoláva predsedajúci člen alebo facilitátor doručením pozvánky, programu a všetkých relevantných informácií pre prijatie rozhodnutí v rozumnom predstihu všetkým členom kruhu.
 3. Mimoriadne zasadnutie kruhu zvoláva predsedajúci člen alebo facilitátor na žiadosť ktoréhokoľvek člena do 7 dní. Po tejto lehote môže zvolať toto zasadnutie člen alebo členka, ktorá podala žiadosť.
 4. Na zasadnutí nemusia byť prítomní všetci členovia kruhu, ale pre prijatie rozhodnutí je potrebný súhlas všetkých členov kruhu.
 5. Každý kruh si písomne určí svoje kvórum potrebné pre návrh rozhodnutia a postup pre vyjadrenie súhlasu neprítomných členov.
 6. Členovia, ktorí nemôžu byť prítomní na zasadnutí, môžu delegovať svoje právo účasti inému členovi alebo členke kruhu. Delegované právo účasti neznamená automaticky súhlas alebo nesúhlas s rozhodnutím, ale predstavenie argumentov v mene iného člena alebo členky kruhu.
 7. Každé rozhodnutie kruhu je zapísané v zápisnici, sprístupnenej pre všetkých členov kruhu a ďalším prepojeným kruhom do 3 dní od zasadnutia v predpísanom formáte.
 8. Postúpené rozhodnutie iného kruhu môže byť pozmenené alebo zrušené so súhlasom daného iného kruhu.

Časť Orgány Rady mládeže

Článok Všeobecný kruh

 1. Všeobecný kruh:
  • a. určuje, vykonáva a kontroluje politiky pre dosahovanie cieľov Rady v rámci obmedzení daných Vrchným kruhom,
  • b. deleguje svoju rozhodovaciu právomoc na nižšie kruhy, aby mohli napĺňať svoje ciele,
  • c. priraďuje funkcie a úlohy svojim členom pre vykonanie svojich politík,
  • d. rozhoduje o založení nových kruhov, rozdelení, spájaní a rozpustení existujúcich kruhov. Tieto existujúce kruhy sa nezúčastňujú na tomto rozhodovaní. Súhlas zástupcu dotknutého kruhu nie je potrebný pre prijatie rozhodnutia, ale môže sa zúčastniť na diskusii vo Všeobecnom kruhu.
 2. Všeobecný kruh tvoria:

Článok Vrchný kruh

 1. Vrchný kruh (Predsedníctvo) je najvyšší kruh Rady mládeže, riadi a usmerňuje Radu mládeže.
 2. Zloženie Vrchného kruhu Členmi Vrchného kruhu:
  • a.je najmenej 6 a najviac 12 členov, ak Vrchný kruh nerozhodne inak
  • b.sú odborníci a odborníčky
   • v oblasti finančného riadenia alebo účtovníctva mimovládnych organizácií ("Pokladník/Pokladníčka"),
   • v oblasti riadenia ľudského kapitálu, podnikania, sociálneho podnikania a/alebo iných oblastí manažmentu,
   • v oblasti sociokratickej správy alebo dynamickej samosprávy a/alebo práce s mládežou, neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctva, medzinárodnej rozvojovej spolupráce, ľudských práv a ďalších oblastí pôsobnosti Rady
   • v práve mimovládnych organizácií a/alebo z verejného sektora
  • c. sú Predseda/Predsedníčka Rady
  • d. jeden alebo viac zástupcov Všeobecného kruhu
  • e. jeden alebo viac zástupcov Valného zhromaždenia
 3. Roly vo Vrchnom kruhu Členovia Vrchného kruhu rozhodnú, ktorí členovia napĺňajú ktoré roly.
 4. Štatutárnym orgánom Rady mládeže sú:
  • Predseda/Predsedníčka,
  • Pokladník/Pokladníčka,
  • volený zástupca/zástupkyňa Všeobecného kruhu.
 5. Roly Predsedu alebo Predsedníčky, zvoleného zástupcu/zástupkyne alebo zástupcov Všeobecného kruhu a externého odborníka/odborníčky v oblasti finančného riadenia alebo účtovníctva mimovládnych organizácií (Pokladníka/pokladníčky) sú nezlučiteľné. Ako osoby konajú samostatne a Radu mládeže zaväzujú jednoduchým podpisom, pripojeným k názvu Rady mládeže.
 6. Členovia Vrchného kruhu môžu zastávať viaceré roly, ale nesmú byť v konflikte záujmov. Výkonní členovia nemôžu zastávať viaceré roly vo Vrchnom kruhu.
 7. Členov Vrchného kruhu môže navrhnúť externá organizácia sú súhlasom Predsedu alebo Predsedníčky a zvolených zástupcov Všeobecného kruhu.
 8. Ak nie sú návrhy externých organizácií, Vrchný kruh môže zvoliť osoby s požadovanou odbornosťou na obdobie nepresahujúce 2 roky s možnosťou znovuzvolenia.
 9. Účasť externých odborníkov vo Vrchnom kruhu môže byť rozhodnutím Vrchného kruhu odplatná.
 10. Ktorýkoľvek člen alebo členka Vrchného kruhu môže kedykoľvek odstúpiť doručením listu tajomníkovi alebo tajomníčke Vrchného kruhu.
 11. Funkčné obdobie vo Vrchnom kruhu Predseda alebo Predsedníčka je volená na prvom zasadnutí Vrchného kruhu nasledujúcom po riadnom Valnom zhromaždení na obdobie 2 rokov s možnosťou znovuzvolenia.
 12. Zástupcovia Všeobecného kruhu sú volení na obdobia nepresahujúce 2 roky podľa rozhodnutia Všeobecného kruhu.
 13. Členovia Vrchného kruhu spomedzi seba volia na obdobie jedného roka predsedajúceho člena alebo členku, tajomníka alebo tajomníčku a pokladníka alebo pokladníčku. Rozhodnutím môžu zvoliť spomedzi seba aj facilitátora/facilitátorku, miestopredsedajúceho člena/členku, pomocných pokladníkov/pokladníčky na obdobie do prvého zasadnutia Vrchného kruhu po riadnom Valnom zhromaždení nasledujúcom po ich zvolení, do zvolenia ich kvalifikovaných nasledovníkov/nasledovníčok alebo do svojej smrti, odstúpenia alebo odvolania.
 14. Do ktorejkoľvek novej alebo uvoľnenej roly vo Vrchnom kruhu môže byť zvolený člen/členka súhlasom ostávajúcich členov/členiek Vrchného kruhu a to do konca funkčného obdobia odstúpivších členov/členiek Vrchného kruhu alebo do zvolenia kvalifikovaných nasledovníkov/nasledovníčok.
 15. Tajomník/tajomníčka môžu odstúpiť doručením listu predsedajúcemu členovi.
 16. Vrchný kruh môže odvolať ktoréhokoľvek člena/členku z volených rolí bez toho, aby ich nevyhnutne odvolávali z Vrchného kruhu.
 17. Ak nie je zakázané inde v Stanovách alebo zákonom, jedna osoba môže zastávať viacero rolí vo Vrchnom kruhu.
 18. Zábezpeka Vrchný kruh môže od ktoréhokoľvek člena/členky Vrchného kruhu, v ktorejkoľvek roli, ktoréhokoľvek výkonného člena/členky Rady alebo zamestnanca/zamestnankyne požadovať zábezpeku na spoľahlivý výkon povinností.
 19. Zasadnutia a rozhodovanie vo Vrchnom kruhu Riadne zasadnutia Vrchného kruhu sa konajú na miestach a v časoch podľa rozhodnutia Vrchného kruhu bez potreby predbežného oznámenia.
 20. Mimoriadne zasadnutia Vrchného kruhu sa konajú na žiadosť ktoréhokoľvek člena/členky Vrchného kruhu najskôr po 48 hodinách od prijatia tejto žiadosti.
 21. Členovia Vrchného kruhu sa môžu zúčastniť zasadnutia Vrchného kruhu aj pomocou infokomunikačných prostriedkov s rovnakým postavením ako prítomní členovia/členky Vrchného kruhu.
 22. Po schválení rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou alebo aspoň dvoma členmi/členkami, ktorékoľvek číslo je vyššie, budú o schválenom rozhodnutí neprítomní členovia/členky upovedomení do 48 hodín. Ak neprítomní členovia/členky do 72 hodín od doručenia schváleného rozhodnutia nevznesú námietky proti schválenému rozhodnutiu, dôjde k prijatiu schváleného rozhodnutia Vrchného kruhu.
 23. Včas vznesená námietka neprítomného člena bude do 72 hodín od doručenia námietky predmetom znovupojednania, kde neprítomnosť členov/členiek bude považovaná za súhlas s rozhodnutím vyplývajúcim zo znovupojednania.
 24. Návrhy rozhodnutí o zmene Stanov vyžadujú aspoň 30-dňovú lehotu a môžu byť prijaté na princípe súhlasu všetkých členov Rady, vrátane Vplyvných členov, Výkonných členov a členov Vrchného kruhu prostredníctvom mimoriadnych zasadnutí kruhov a zvolenia zástupcov pre mimoriadne zasadnutia vyšších kruhov.
 25. Zasadnutiam Vrchného kruhu predsedá člen Vrchného kruhu zvolený súhlasom Vrchného kruhu. V neprítomnosti predsedajúceho člena Vrchného kruhu, prítomní členovia zvolia miestopredsedajúceho člena. V neprítomnosti tajomníka alebo tajomníčky Vrchného kruhu môže predsedajúci člen určiť inú osobu ako tajomníka zasadnutia.
 26. Akékoľvek potrebné alebo dovolené rozhodnutie na akomkoľvek zasadnutí Vrchného kruhu môže byť prijaté aj mimo zasadnutia, ak všetci členovia vyjadria písomný súhlas a tento súhlas je súčasťou zápisnice Vrchného kruhu.

Článok Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie Rady mládeže je zasadnutím Vplyvných členov Rady mládeže, Predsedu alebo Predsedníčky Rady a volených zástupcov Všeobecného kruhu.
 2. Na princípe súhlasu Vplyvní členovia Rady môžu pre Valné zhromaždenie zvoliť metódy a štruktúry rozhodovania odlišné od princípu súhlasu.
 3. Riadne ročné Valné zhromaždenie sa koná každoročne, v čase a mieste ohlásenom nie skôr ako 60 dní a nie neskôr ako 10 dní pred konaním Valného zhromaždenia na kontaktné údaje Vplyvných členov vedené Radou mládeže.
 4. Ročné Valné zhromaždenie volí zástupcov do Vrchného kruhu a určuje smerný dátum a miesto ďalšieho ročného Valného zhromaždenia.
 5. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa ohlasuje najneskôr 15 dní pred konaním s uvedením účelu mimoriadneho Valného zhromaždenia na žiadosť jedného alebo viacerých Vplyvných členov, Predsedu/Predsedníčky alebo zvolených zástupcov do Vrchného kruhu. Účelom mimoriadneho Valného zhromaždenia je rozhodnutie o odvolaní alebo výmene zástupcov Vplyvných členov vo Vrchnom kruhu alebo iný mimoriadny účel.
 6. Tajomník/tajomníčka Vrchného kruhu pripraví najneskôr 10 dní pred konaním riadneho alebo mimoriadneho Valného zhromaždenia úplný zoznam Vplyvných členov s právom účasti na Valnom zhromaždení v abecednom poradí, kontaktnými údajmi a počtom hlasov a sprístupní ho všetkým Vplyvným členom.
 7. Počet hlasov sa odvíja od počtu mladých ľudí, ktoré Vplyvný člen eviduje:
  • a. ako mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich,
  • b. ako členov a členov v pravidelnej krúžkovej činnosti,
  • c. ako dobrovoľníkov,
  • d. ako účastníkov svojich vzdelávacích aktivít, podujatí, konferencií, seminárov, prednášok, školení, porád, kurzov,
  • e. ako hlasujúcich (v prípade ŽŠR a MPM),
  • f. ako publikum svojej mediálnej činnosti.
 8. Pre schválenie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných Vplyvných členov, prítomnosť Predsedu/Predsedníčky a volených zástupcov Všeobecného kruhu.
 9. Valné zhromaždenie vedie Predseda/Predsedníčka, zástupca Všeobecného kruhu alebo iná osoba zvolená Valným zhromaždením na princípe súhlasu. Valné zhromaždenie zvolí Zapisovateľa/Zapisovateľku alebo poverí Predsedu/Predsedníčku určením Zapisovateľa/Zapisovateľky.

Článok Kontrolná komisia

 1. Kontrolnú komisiu tvoria nezávislé osoby, poverené kruhmi pre kontrolu súladu rozhodnutí s politikami vyšších kruhov.
 2. Nezávislá osoba v roli kontrolóra každoročne posúdi rozhodovanie v každom kruhu a podá správu Vrchnému kruhu o jeho súlade so Stanovami.
 3. Do pôsobnosti Kontrolnej komisie patrí:
  • a) kontrola hospodárenia Rady mládeže,
  • b) kontrola dodržiavania podmienok členstva v Rade mládeže,
  • c) kontrola dodržiavania politík a rozhodnutí v kruhoch,
  • d) vnútorný výklad Stanov, politík a rozhodnutí v kruhoch v prípade sporu.

Časť Ostatné ustanovenia

Článok Hospodárenie Rady mládeže

 1. Rada mládeže vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady.
 2. Príjmy Rady mládeže tvoria najmä:
  • a) členské príspevky a iné príspevky členov, sympatizantov a podporovateľov,
  • b) dary a granty, dotácie a iné príspevky z verejných i súkromných zdrojov,
  • c) iné príjmy vrátane príjmov z vlastnej činnosti, najmä poskytovania služieb, ktoré napĺňajú ciele Rady mládeže.
 3. Rada mládeže môže ustanoviť samostatný podnikateľský subjekt alebo obchodnú spoločnosť, ktoré použijú na dosiahnutie prvotného sociálneho cieľa Rady mládeže najmenej 50% z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti.
 4. Pravidlá hospodárenia upravuje politika Vrchného kruhu tak, aby boli zodpovedné a transparentné a zapájali zamestnancov a zainteresované strany. Pravidlá hospodárenia si stanovuje v súlade s touto politikou aj každá podriadená organizačná zložka.
 5. Za záväzky organizačných zložiek ručia v prvom rade organizačné zložky a potom Rada mládeže. Za záväzky Rady mládeže ručí Rada mládeže.

Článok Zánik Rady mládeže

 1. Rada mládeže môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením alebo inak v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Ak Vrchný kruh rozhodne o zrušení Rady mládeže, zvolí Likvidátora, ktorého Predseda/Predsedníčka bezodkladne vymenuje a určí jeho odmenu.
 3. Likvidátor môže previesť likvidačný zostatok len na občianske združenie, neziskovú organizáciu, nadáciu alebo neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky.

Článok Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením XX.XX.201X. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa predchádzajúce stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky rušia.
 2. Prijatím týchto stanov sa ruší platnosť uznesení Valného zhromaždenia spred roku 2015.


V Bratislave, 11. novembra 2015 Stanovy overili:

Zdroje

Bylaws for a sociocratic business http://www.sociocracy.info/bylaws-for-a-sociocratic-business/

Stanovy http://rmbrk.sk/stanovy

Stanovy Rady mládeže Slovenska http://mladez.sk/stanovy/